Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme - Vozač sanitetskog vozila - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос на одређено време – Возач санитетског возила

  Број:3792-2018
  Датум:07.12.2018.

  На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 3790-2018 од 07.12.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

  Оглас за пријем у радни однос на одређено време

  1. Возач санитетског возила-возач у хитној медицинској помоћи на одређено време, до повратка запосленог са неплаћеног одсуства …………… 1 извршилац

  Опис посла:

  • врши хитан санитетски превоз пацијената;
  • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
  • помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
  • управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
  • на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као идруге послове које наложи дежурни лекар екипе;
  • рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу;
  • надзире исправност функције система за оксигенацију, односно функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;
  • при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
  • води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
  • одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
  • у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
  • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • Возачка дозвола Б категорије

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

  • оверену копију дипломе о завршеној средњој школи;
  • фотокопију возачке дозволе (Б категорија);
  • уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
  • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага(оригинал или оверена копија).

   

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

   

  Пријаве доставити:

  • поштом на адресу:
   • Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
   • Краљевачка 21
   • 36210 Врњачка Бања
   • са назнаком “ЗА ОГЛАС“
  • лично доставити у писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, канцеларија на трећем спрату

   

  Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

  Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

   

                                                                                       

  Д И Р Е К Т О Р

  Др Весна Малићанин,
  спец.гинекол.и акушерства