Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme - Doktor medicine - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос на одређено време – Доктор медицине

  36210 Врњачка Бања
  Краљевачка 21
  Телефон: 036/601-612
  Факс: 036/611-744
  Е-mail: dzvbanja@gmail.com
  Број:3669/2019
  Датум: 04.11.2019. године

  На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 3668/2019 од 04.11.2019. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2018), Кадровског плана за Дом здравља Врњачка Бања за 2019. годину број:112-01-607/2019-02 од 12.07. 2019. године и Одлуке о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС“, бр. 102/2018 од 21.12.2018. године), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  1. Доктор медицине изабрани лекар на одређено време најдуже до 24 месеца  –  1 извршилац
  2. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи на одређено време, најдуже до 24 месеца – 2 извршиоца

   

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат за наведена радна места мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • Високо образовање:
   • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
   • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
  • Положен стручни испит, лиценцу и најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

  • Диплому о завршеном Медицинском факултету (оверена фотокопија),
  • Уверење/Потврда о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
  • Лиценцу/Решење о издавању лиценце/Решење о упису у именик Лекарске коморе Србије (оверена фотокопија),
  • Уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
  • Извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме
  • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

  Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања у листу “Послови“ и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

  Пријаве доставити:

  • поштом на адресу:
   Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
   Краљевачка 21
   36210 Врњачка Бања
   са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
  • лично у писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, канцеларија бр.303 на трећем спрату

   

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

  Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не враћа кандидатима.

   

  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
  “ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

  Др Весна Малићанин, спец.гинекол.и акушерства

   


  Одлука о избору кандидата