Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - Doktor medicine, spremačica - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Доктор медицине, спремачица

  Број:3791-2018
  Датум:07.12.2018.

  На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 3789-2018 од 07.12.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

  Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

   1.Доктор медицине на неодређено време …….1 извршилац

  Опис посла:

  • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
  • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статитстике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
  • ради у превентивним саветовалиштима;
  • организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
  • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
  • обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење , одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
  • прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
  • даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
  • збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
  • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
  • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
  • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
  • утврђује време и узрок смрти.

   

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа:

  • Диплому о завршеном Медицинском факултету (оригинал или оверена копија);
  • Уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена копија);
  • Лиценцу/Решење о упису у именик Лекарске коморе (оригинал или оверена копија);
  • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
  • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

   

   

  2.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на неодређено време …..1 извршилац

  Опис посла:

  • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
  • одржава хигијену у административним просторијама;
  • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
  • обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.
  • Прима, пере, суши, пегла и предаје веш одговорним радницима за дистрибуцију истог по службама; за свој рад одговоран је руководиоцу одсека и начелнику службе; врши и друге послове по потреби службе, а по налогу шефа, начелника и главне сестре/техничара Дома здравља

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа:

  • Диплому о завршеној основној школи (оригинал или оверена копија);
  • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
  • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

  Пријаве доставити:

  • поштом на адресу:
   • Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
   • Краљевачка 21
   • 36210 Врњачка Бања
   • са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
  • лично доставити у писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, канцеларија на трећем спрату

  Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

  Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

   

   

  Д И Р Е К Т О Р

  Др Весна Малићанин,
  спец.гинекол.и акушерства