Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - Vozač sanitetskog vozila - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Возач санитетског возила

  На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1604/2022 од 07.06.2022. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) ,  Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  1. Возач санитетског возила – возач у хитној медицинској помоћи……… 1 извршилац

   

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • средње образовање
  •  возачка дозвола Б категорије

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

  • пријаву на оглас са биографијом
  • оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању;
  • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
  • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;
  • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија),

   

  Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања на сајту и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

   

  Пријаве доставити:

  • поштом на адресу:
   • Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
   • Краљевачка 21
   • 36210 Врњачка Бања
   • са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
  • лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет директора,   на трећем спрату.

   

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

  Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати ће бити обавештени о донетој Одлуци о избору кандидата а  приложена документација се не враћа кандидатима.

   

  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
  „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

  Др Весна Малићанин
  спец.гинекол.и акушерства

   

  Оглас за пријем у радни однос