Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - Viša medicinska sestra/tehničar - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Виша медицинска сестра/техничар

  На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 1603/2022 од 07.06.2022. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) ,  Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  1. Виша медицинска сестра/ техничар у амбуланти …………………………. 1 извршиоц

   

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

  • пријаву на оглас са биографијом
  • оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању;
  • оверену копију о стеченом вишем/високом образовању;
  • оверену копију о положеном стручном  испиту ;
  • оверену копију лиценце;
  • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
  • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;
  • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).
  • потврду о радном искуству

   

  Оглас доставити Националној служби за запошљавање и Министарству здравља ради објављивања на сајтовима. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

   

  Пријаве доставити:

  • поштом на адресу:
   • Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
   • Краљевачка 21
   • 36210 Врњачка Бања
   • са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
  • лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет директора,   на трећем спрату.

   

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

  Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати ће бити обавештени о донетој Одлуци о избору кандидата а  приложена документација се не враћа кандидатима.

   

  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
  „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

  Др Весна Малићанин
  спец.гинекол.и акушерства

   

  Оглас за пријем у радни однос