Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

  На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 133/2021 од 15.01.2021. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) и Дописа Министарства здравља Републике Србије број:112-01-428/2020-02 од 18.11.2020. године о Закључку 51 број:112-4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

   

   1. Референт за правне, кадровске и административне послове …………. 1 извршилац

   

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • Средње образовање.
  • ИЗУЗЕТНО
  • Више образовање:
   • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. Године- правног или економског смера
   • на студијамау трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године- правног или економског смера
  • Познавање рада на рачунару

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

  • оверену копију дипломе о стеченом средњем и високом образовању;
  • доказ о познавању рада на рачунару (оверена копија сертификата);
  • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
  • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;
  • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

   

  Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања у листу „Послови“ и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

   

  Пријаве доставити:

  – поштом на адресу:

  Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  Краљевачка 21
  36210 Врњачка Бања
  са назнаком „ЗА ОГЛАС“,

  -лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет директора,   на трећем спрату.

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

  Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не враћа кандидатима.

  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
  „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

  Др Весна Малићанин
  спец.гинекол.и акушерства

   

  Оглас за пријем у радни однос на неодређено време