Oglas za prijem u radni odnos - Doktor medicine, Laboratorijski tehničar - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос – Доктор медицине, Лабораторијски техничар

  Број: 3343-2017
  Датум: 31.10.2017.

  На основу Одлуке директора Дома здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања број 3342-2017 од 31.10.2017. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе («Сл.гл.РС»бр.1/2015), Дом здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања расписује

  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


  1. Доктор медицине
  на неодређено време ……………………………………………. 1  извршилац

  Опис посла:

         Прегледа пацијенте у амбуланти, у стану болесника и на другим местима; Води медицинску и другу документацију (пише рецепте, упуте специјалистима, обраде за лекарску инвалидску комисију, лекарска уверења, извештаје на захтев суда и МУП-а, пријаве и друге болести и слично); Узима анамнестичке податке од новопримqених пацијената; Врши систематске прегледе, периодичне прегледе и води евиденцију о истим; Врши мале хируршке интервенције и обраду рада; У здравственој станици – здравственој амбуланти, организује и спроводи кућно лечење и кућну терапију на терену које гравитира тој ЗС – ЗА;  Обавља и друге послове у домену своје струке а по налогу начелника и директора .

   

  2. Лабораторијски техничар на неодређено време ………………………………….. 4 извршиоца

  Опис посла:

  Прима и узима материјал (узорке) од пацијената у болничким и ванболничким условима; ради биохемијске, хематолошке и друге анализе; обавља бактериолошке и цитолошке анализе; региструје материјал (узорке) у протокол, заводи резултате анализа и записује их у формуларе; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева свог радног места.

   

  Услови за послове из тачке 1:

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове за заснивање радног односа:

  -Завршен  медицински факултет и положен стручни испит.

   

  Услови за послове из тачке 2:

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове за заснивање радног односа:

  • Завршена медицинска школа – смер лабораторијски техничар и положен стручни испит

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу за рад или Решење о упису у Лекарску комору Србије, односно Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
  • уверење о држављанству РС;
  • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу «Послови» Националне службе за запошљавање.

   

  Д И Р Е К Т О Р

  Др Весна Малићанинспец,
  спец.гинекол.и акушерства