Oglas za prijem u radni odnos – Doktor stomatologije specijalista ortopedije vilice - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Оглас за пријем у радни однос – Доктор стоматологије специјалиста ортопедије вилице

  Број: 786-2018
  Датум: 13.03.2018.

  На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 636-2018 од 28.02.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  1. Доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилице на неодређено време……..1 извршилац

  Опис посла: Врши преглед који се састоји у узимању анамнезе, преглед зуба и меких делова; узима отиске са загрижајем за израду сокли које служе као медицинска и стручна документација; – Обавља контролне, консултативне и систематске прегледе; ради на анализи профила, кефалометријску анализу, чита теленрентгенску анализу и   утврђује да ли су промене денталне или скелетне природе; узима отиске за израду апарата, одређује конструкциони загрижај; ради на открIVању неправилности зуба и вилица, у свом раду користи активну, пасивну   функционалну терапију и помоћна помагала; ради на стручном усавршавању и здравственом просвећIVању; при предаји апарата даје упутство родитељима детета о ношењу апарата и њиховом одржавању;  Врши редовне реадаптације предатих апарата, потписује налоге за оверу код надлежног   СИЗ-а, контролише документацију и извештаје и слично; ради и друге послове у оквиру своје специјалности по налогу начелника службе.

   

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • завршен Стоматолошки факултет и специјализација из ортопедије вилице.

   

  Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа:

  • Диплому о завршеном стоматолошком факултету (оригинал или оверена копија);
  • Уверење/диплому о положеном специјалистичком испиту из ортопедије вилица (оригинал или оверена копија);
  • Уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена копија);
  • Лиценцу/Решење о упису у именик стоматолошке коморе (оригинал или оверена копија);
  • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
  • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

   

  Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

   

  Д И Р Е К Т О Р

  Др Весна Малићанин,
  спец.гинекол.и акушерства