Postupak javne nabavke male vrednosti: Reagensi i kontrole - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Поступак јавне набавке мале вредности: Реагенси и контроле

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1. Назив наручиоца:
   Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
   Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs
  2. Врста поступка јавне набавке:
   Поступак јавне набавке мале вредности,
  3. Предмет јавне набавке :
   Предмет јавне набавке ЈН бр. 3 је набавка добара – Реагенси и контроле за апарат „Nycocard reader II“
   Набавка није обликована по партијама.
   Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 33696500 – лабораторијски реагенси
  4. Начин преузимања конкурсне документације:
   На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs
  5. Критеријум за оцењивање понуда:
   Најниже понуђене цене.
  6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
   Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се
   благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 16.4.2018.год.
   до 12,00 часова.
  7. Отварање понуда:
   Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за
   подношење понуда, односно дана 16.4.2018. у 12,30 часа.
  8. Лице за контакт:
   Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
   Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
   Тел. 036-601-612

  Materijal