Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – laboratorijski reagensi - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – лабораторијски реагенси

  1. Назив наручиоца:
   Дом здравља „Др Никола Џамић“
   Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
   Интернет страница: https://dzvbanja.org.rs/
  2. Врста поступка јавне набавке:
   Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
  3. Предмет јавне набавке :
   Предмет јавне набавке ЈН 4 су добра – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“
   Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 33696500 – лабораторијски реагенси
  4. Начин преузимања конкурсне документације:
   На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: https://dzvbanja.org.rs/
  5. Елементи о којима ће се преговарати:
   Цена
  6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
   Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 17.05.2018.год. до 12,00 часова.
  7. Отварање понуда:
   Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 17.05.2018.год. у 12,30 часа.
  8. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
   Правни основ је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
   („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Мишљењу Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачаког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-1516/2018 од 03.05.2018.године.
  9. Лице за контакт:
   Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
   Е – mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs
   Тел. 036/601-204

  Материјал