Nabavka terenskog-putničkog vozila - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Набавка теренског-путничког возила

  1. Назив наручиоца:

  Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
  Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs

  2. Врста поступка јавне набавке:

  Јавна набавка мале вредности.

  3. Предмет јавне набавке :

  Предмет јавне набавке ЈН 1 је јавна набавка мале вредности добара – теренског – путничког возила путем финансијског лизинга за Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 34113300 – Теренска возила и 66114000-финансијски лизинг

  4. Начин преузимања конкурсне документације:

  На Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника Републике Србије или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs

  5. Критеријум за оцењивање понуда:

  Најниже понуђене цене.

  6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

  Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 20.02.2019.год. до 12,00 часова.

  7. Отварање понуда:

  Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 20.02.2019.год. у 12,30 часа.

  8. Лице за контакт:

  Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
  Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
  Тел. 036-601-612

  9. Прилози