Javna nabavka dva sanitetska vozila putem finansijkog lizinga - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Јавна набавка два санитетска возила путем финансијког лизинга

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1. Назив наручиоца:
   Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
   Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
   Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs
  2. Врста поступка јавне набавке:
   Јавна набавка у отвореном поступку.
  3. Предмет јавне набавке :
   Предмет јавне набавке ЈН 1 је набавка два санитетска возила путем финансијског лизинга за Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
   Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 34114121 – Санитетска возила и 66114000-финансијски лизинг
  4. Начин преузимања конкурсне документације:
   На Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника Републике Србије или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs
  5. Критеријум за оцењивање понуда:
   Најниже понуђене цене.
  6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
   Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 16.03.2018.год. до 12,00 часова.
  7. Отварање понуда:
   Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 16.03.2018.год. у 12,30 часа.
  8. Лице за контакт:
   Матеја Мијатовић, помоћник директора за финансијска питања
   Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
   Тел. 036-601-612

  Materijal