Javna nabavka dobara – goriva - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Јавна набавка добара – горива

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1. Назив наручиоца:
   Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
   Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs
  2. Врста поступка јавне набавке:
   Отворени поступак
  3. Предмет јавне набавке :
   Предмет јавне набавке ЈН бр. 2 је набавка добара – гориво , Наручиоца Дома здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања.
   Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 09132000– Бензин; 0913300 течни нафтни гас и 09134200 – дизел гориво.
  4. Начин преузимања конкурсне документације:
   На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs
  5. Критеријум за оцењивање понуда:
   Најниже понуђене цене.
  6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
   Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 12.4.2018.год. до 12,00 часова.
  7. Отварање понуда:
   Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 12.4.2018.год. у 12,30 часова.
  8. Лице за контакт:
   Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
   Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
   Тел. 036-601-612

  Materijal