Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Vozač sanitetskog vozila | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Vozač sanitetskog vozila

  Broj:3792-2018
  Datum:07.12.2018.

  Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3790-2018 od 07.12.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje

  Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme

  1. Vozač sanitetskog vozila-vozač u hitnoj medicinskoj pomoći na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva …………… 1 izvršilac

  Opis posla:

  • vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata;
  • vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;
  • pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;
  • upravlja specijalnim sanitetskim vozilom za prevoz naglo obolelog, unesrećenog i povređenog;
  • na intervenciji ekipe pomaže lekarskoj ekipi u pružanju hitne medicinske pomoći, u postupcima oživljavanja, prenosu bolesnika ili medicinske opreme sa viših spratova ili podrumskih prostorija, kao idruge poslove koje naloži dežurni lekar ekipe;
  • rukuje instalisanim sistemom u vozilu i svetlo-zvučnom signalizacijom u vozilu;
  • nadzire ispravnost funkcije sistema za oksigenaciju, odnosno funkcionisanje boce sa kiseonikom i regulatora za protok kiseonika u vozilu;
  • pri preuzimanju vozila kontroliše njegovu propisanu opremljenost;
  • vodi putni nalog koji po završetku smene predaje odgovornom vozaču smene, smenovođi;
  • odgovoran je za bezbednost u saobraćaju lekarske ekipe i životno ugroženih pacijenata;
  • u slučaju udesa obavezno obaveštava MUP i načelnika Službe za HMP;
  • materijalno odgovara za stanje i kompletnost vozila i opreme u njemu.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove  za zasnivanje radnog odnosa:

  • Vozačka dozvola B kategorije

   

  Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

  • overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi;
  • fotokopiju vozačke dozvole (B kategorija);
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija);
  • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
  • uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga(original ili overena kopija).

   

  Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu “Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

   

  Prijave dostaviti:

  • poštom na adresu:
   • Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja
   • Kraljevačka 21
   • 36210 Vrnjačka Banja
   • sa naznakom “ZA OGLAS“
  • lično dostaviti u pisarnicu Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja, kancelarija na trećem spratu

   

  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

  Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli kao i na zvaničnom sajtu Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja.

   

                                                                                       

  D I R E K T O R

  Dr Vesna Malićanin,
  spec.ginekol.i akušerstva