Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Doktor medicine, spremačica | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Doktor medicine, spremačica

  Broj:3791-2018
  Datum:07.12.2018.

  Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3789-2018 od 07.12.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje

  Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

   1.Doktor medicine na neodređeno vreme …….1 izvršilac

  Opis posla:

  • Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
  • organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statitstike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;
  • radi u preventivnim savetovalištima;
  • organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;
  • učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);
  • obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje , određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;
  • propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko-tehnička pomagala;
  • daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada;
  • zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;
  • učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
  • obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
  • planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
  • utvrđuje vreme i uzrok smrti.

   

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove  za zasnivanje radnog odnosa:

  Visoko obrazovanje:

  • na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

   

  Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeća dokumenta:

  • Diplomu o završenom Medicinskom fakultetu (original ili overena kopija);
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu (original ili overena kopija);
  • Licencu/Rešenje o upisu u imenik Lekarske komore (original ili overena kopija);
  • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija);
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
  • Uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (original ili overena kopija).

   

   

  2.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge na neodređeno vreme …..1 izvršilac

  Opis posla:

  • održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost;
  • održava higijenu u administrativnim prostorijama;
  • održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;
  • obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove.
  • Prima, pere, suši, pegla i predaje veš odgovornim radnicima za distribuciju istog po službama; za svoj rad odgovoran je rukovodiocu odseka i načelniku službe; vrši i druge poslove po potrebi službe, a po nalogu šefa, načelnika i glavne sestre/tehničara Doma zdravlja

   

  Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeća dokumenta:

  • Diplomu o završenoj osnovnoj školi (original ili overena kopija);
  • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija);
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
  • Uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (original ili overena kopija).

  Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu “Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

  Prijave dostaviti:

  • poštom na adresu:
   • Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja
   • Kraljevačka 21
   • 36210 Vrnjačka Banja
   • sa naznakom “ZA OGLAS“,
  • lično dostaviti u pisarnicu Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja, kancelarija na trećem spratu

  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

  Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli kao i na zvaničnom sajtu Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja.

   

   

  D I R E K T O R

  Dr Vesna Malićanin,
  spec.ginekol.i akušerstva