Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Доктор медицине, спремачица | Дом здравља Врњачка Бања
  • ћирилица | latinica
  • Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Доктор медицине, спремачица

    Број:3791-2018
    Датум:07.12.2018.

    На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 3789-2018 од 07.12.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

    Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

     1.Доктор медицине на неодређено време …….1 извршилац

    Опис посла:

    • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
    • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статитстике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
    • ради у превентивним саветовалиштима;
    • организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
    • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
    • обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење , одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
    • прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
    • даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
    • збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
    • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
    • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
    • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
    • утврђује време и узрок смрти.

     

    Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

    Високо образовање:

    • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
    • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

     

    Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа:

    • Диплому о завршеном Медицинском факултету (оригинал или оверена копија);
    • Уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена копија);
    • Лиценцу/Решење о упису у именик Лекарске коморе (оригинал или оверена копија);
    • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
    • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
    • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

     

     

    2.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на неодређено време …..1 извршилац

    Опис посла:

    • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
    • одржава хигијену у административним просторијама;
    • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
    • обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.
    • Прима, пере, суши, пегла и предаје веш одговорним радницима за дистрибуцију истог по службама; за свој рад одговоран је руководиоцу одсека и начелнику службе; врши и друге послове по потреби службе, а по налогу шефа, начелника и главне сестре/техничара Дома здравља

     

    Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа:

    • Диплому о завршеној основној школи (оригинал или оверена копија);
    • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
    • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
    • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

    Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

    Пријаве доставити:

    • поштом на адресу:
      • Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
      • Краљевачка 21
      • 36210 Врњачка Бања
      • са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
    • лично доставити у писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, канцеларија на трећем спрату

    Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

    Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

     

     

    Д И Р Е К Т О Р

    Др Весна Малићанин,
    спец.гинекол.и акушерства