Oglas za prijem u radni odnos – Medicinska sestra-tehničar, laboratorijski tehničar | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Oglas za prijem u radni odnos – Medicinska sestra-tehničar, laboratorijski tehničar

  Broj:637-2018
  Datum:28.02.2018.

  Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 636-2018 od 28.02.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje

  OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

   1. Medicinska sestra/tehničar na određeno vreme, do povratka zaposlene sa neplaćenog odsustva ……………………………. 1 izvršilac

  Opis posla: Vrši prijem bolesnika, uzima podatke od bolesnika i kratku anamnezu;  vodi dokumentaciju bolesnika o potrebi lečenja i kontroli;  asistira doktoru pri rendgen snimanju;  vodi i odgovorna je za ambulantnu, kartoteku i BSŽ;  izrađuje potrebne izveštaje i fakture i dostavlja ih u određenom roku; obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu šefa i  direktora Doma zdravlja.

   

  2. Medicinska sestra/tehničar na određeno vreme, do povratka zaposlene sa privremene sprečenosti za rad ……………………………. 1 izvršilac

  Opis posla: Prima telefonske pozive za kućne posete, za prevoz pacijenta od stana do zdravstvene ustanove kao i od zdravstvene ustanove do mesta stana; pozive po prioritetu hitnosti uz konsultaciju lekara distribuira  radi realizacije ili ekipi na terenu ili vozačima za transport; popunjava radne naloge za vozače i pravi dnevni raspored radi njihovog izvršenja; u stalnoj je komunikaciji sa svim zaposlenima u to vreme putem fiksnih telefona, mobilne mreže, radio stanice, interfona, internog razglasa; obaveštava MUP o događajima kao što su saobraćajni udes, povrede na radu i slično; obavlja administrativne poslove, vrši upisivanje u protokole (redovan protokol, za kućne posete i sl); obavlja poslove elektronskog fakturisanja za sve pacijente iz hitne službe, vodi dnevne izveštaje kao i dnevni utrošak lekova za pacijente; priprema previjalište za intervencije, radi sterilizaciju instrumenata i gaze i stara se da istih uvek bude u dovoljnoj količini i u ispravnom stanju; pakuje gazu u sterilne kese za centralnu sterilizaciju radi korišćenja na terenu; vrši dezinfekciju svih radnih površina pre i posle intervencije; asistira lekaru tokom zbrinjavnja pacijenata sa manjim ili većim povredama (obrada i previjanje rana, obrada opekotine, ušivanje i skidanje konaca i sl.); priprema lekarsku ordinaciju,  kontroliše rad EKG aparata i aparata za kontrolu šećera u krvi; proverava ispravnost roka važnosti lekova koji se koriste u službi, sprovodi ampuliranu terapiju po nalogu lekara; asistira u sprovođenju visokospecijalizovanih usluga  kao što su: intiubacija, ventilacija, defibrilacija, reanimacija …; sprema torbe za kućne posete; na terenu obavlja sve poslove terapije po nalogu lekara sa ili bez asistencije lekara; učestvuje u periodičnim edukacijama u okviru svoje smene i u okviru službe na redovnim mesečnim sastancima; obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre službe, načelnika službe i direktora Doma zdravlja.

   

  3. Laboratorijski tehničar na određeno vreme, do povratka zaposlene sa privremene sprečenosti za rad ……………………………. 1 izvršilac

  Opis posla: Prima i uzima materijal (uzorke) od pacijenata u bolničkim i vanbolničkim uslovima; radi biohemijske, hematološke i druge analize; obavlja bakteriološke i citološke analize; registruje materijal (uzorke) u protokol, zavodi rezultate analiza i zapisuje ih u formulare; obavlja i druge poslove u okviru svoje struke i zahteva svog radnog mesta.

   

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove  za zasnivanje radnog odnosa:

  • Za radno mesto pod tačkama 1. i 2. – završena medicinska škola i položen stručni ispit;
  • Za radno mesto pod tačkom 3. – završena medicinska škola, smer laboratorijski tehničar i položen stručni ispit.

   

  Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

  • overenu kopiju diplome o završenoj školi;
  • overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
  • Licencu za rad ili Rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  Srbije (overena kopija);
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija)
  • uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga(original ili overena kopija).

   

  Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu “Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

   

   

  D I R E K T O R

  Dr Vesna Malićanin,
  spec.ginekol.i akušerstva