Oglas za prijem u radni odnos – Diplomirani pravnik, Vozač sanitetskog vozila | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Oglas za prijem u radni odnos – Diplomirani pravnik, Vozač sanitetskog vozila

  Broj: 2148-2017.
  Datum: 17.07.2017.g.

  Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja «Dr Nikola Džamić» Vrnjačka Banja broj 2147-2017 od 17.07.2017. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove («Sl.gl.RS»br.1/2015), Dom zdravlja «Dr Nikola Džamić» Vrnjačka Banja raspisuje

  OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS         

   1. Diplomirani pravnik – šef Odeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove na neodređeno vreme – 1 izvršilac.

  Opis posla:

  Staranje o pravilnoj primeni zakonskih propisa i odredaba internih normativnih akata, Vršenje imovinsko-pravne zaštite od interesa za Dom zdravlja pred sudovima i drugim organima, i u pravnim odnosima sa fizičkim licima, Staranje o zakonitosti rada Ustanove kao celine, Praćenje i proučavanje zakonskih propisa iz oblasti organizacije i deltanosti zdravstva i drugih propisa od interesa za rad  Doma  zdravlja, tumači zakonske propise i normativna akta organima Doma zdravljaa i zaposlenima na njihov zahtev,  Priprema predloge tekstova ugovora, odluka, Odgovoran je za rad radnika Sektora za pravne, opšte, kadrvoske i poslove obezbeđenja,  za sprovođenje odluka i normativnih akata, za usklađenost  i donošenje normativnih akata Doma zdravlja. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

  2. Vozač sanitetskog vozila na neodređeno vreme  –  2 izvršioca.

  Opis posla:

  Vrši sve poslove vozača u okviru svoje kategorije; vrši hitne popravke na vozilu kojim je zadužen u granicama svojih stručnih i praktičnih znanja i mogućnosti; brine o stanju vozila, higijeni, aktivno brine o stanju bolesnika i konačnom smeštaju; aktivno učestvuje u transportu bolesnika, odnosno pri ulasku i izlasku bolesnika iz kola; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa voznog parka, načelnika i zahteva radnog mesta.

   

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa:

  Tačka 1.

  • Završen  pravni fakultet i položen stručni ispit;
  • Najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima diplomiranog pravnika.

   

  Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

  • overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu;
  • overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
  • potvrdu o radnom iskustvu na poslovima diplomiranog pravnika;
  • uverenje o državljanstvu RS;
  • uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga.

   

  Tačka 2.

  • III ili IV stepen stručne spreme;
  • Posedovanje vozačke dozvole «B» kategorije.

   

   Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

  • overenu kopiju diplome o završenoj školi;
  • overenu kopiju vozačke dozvole «B» kategorije;
  • uverenje o državljanstvu RS;
  • uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga.

  Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu «Poslovi» Nacionalne službe za zapošljavanje.

  Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja «Dr Nikola Džamić» Vrnjačka Banja, Kraljevačka 21, svakog radnog dana od 7,oo do 15,oo časova ili poslati preporučeno poštom na adresu sa naznakom «Za oglas».

   

  DIREKTOR               
  Dr Vesna Malićanin,    
  spec.ginekol.i akušerstva