Odluka o izboru kandidata | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Odluka o izboru kandidata

  Broj:1150-2018
  Datum:16.04.2018. godine

  U skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ broj 112-01-505/2017-02 od dana 15.05.2017.godine, Saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-00237/2018-02 od 05.03.2018. godine, na osnovu člana 9. stav 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Odluke o raspisivanju oglasa broj 785-2018 od 13.03.2018. godine, Oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme broj 786-2018 od 13.03.2018. godine, člana 5. Procedure zasnivanja radnog odnosa u Domu  zdravlja „Dr Nikola Džamić“ br.173/2013 od dana 13.11.2013.godine, člana 192. stav 1. tačka 1. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 23. Statuta Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ i na predlog Komisije za prijem prijava (Zapisnik br. 1136-2018 od 12.04.2018..godine) i pisanog mišljenja načelnika Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Perović dr Marine, spec. dečje i prevetivne stomatologije, direktor Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ dr Vesna Malićanin donosi sledeću:

  ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

   Po javnom oglasu br.786-2018 od 13.03.2018.godine PRIMA SE u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim  vremenom, kandidat:

  1. Trifunović dr Sunčica iz Kraljeva, JMBG 0510977785810, specijalista ortopedije vilica

  Izabrani kandidat raspoređuje se na radno mesto specijaliste ortopedije vilica u  Domu zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja – Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu. Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o radu u zakonski predviđenom roku.

  O rezultatima izbora kandidata potrebno je obavestiti sve kandidate koji su se  prijavili na oglas. Odluku objaviti na sajtu Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“  i istaći je na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja.

  Ova odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

  O B R A Z L O Ž E NJ E

  Direktor Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ doneo je Odluku o raspisivanju oglasa broj 785-2018 od dana  13.03.2018.godine po osnovu koje je raspisan javni oglas broj 786-2018 od 13.03.2018.godine, a za prijem u radni odnos jenog doktora stomatologije – specijaliste ortopedije vilica. Oglas je bio objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, a u skladu sa članom 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.1/2015). Javni oglas bio je istaknut  na sajtu Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ kao i na oglasnoj tabli same Ustanove.

  Komisija za prijem prijava u sastavu:

  1. Lazović Vanja, dipl.pravnik, šef pravne službe – predsednik,
  2. Dr Saša Perović, spec.klin.biohem., šef sl.za laboratorij.dijag. – član i
  3. Danijela Broćović- likvidator, član

  sastala se dana 12.04.2018.godine i tom prilikom je izvršila razmatranje podnetih prijava i detaljan pregled celokupne dokumentacije svih kandidata. Zaključak je Komisije da su za pomenuti oglas prispele prijave dva kandidata koje su  blagovremene, potpune i dopuštene.

  Kao blagovremene i potpune uzete su u razmatranje prijava sledećih  kandidata:

  1. Trifunović dr Sunčice iz Kraljeva i
  2. Tijanić dr Nataše iz Niša.

  Komisija je ceneći priloženu konkursnu dokumentaciju kandidata, na osnovu Procedure za zasnivanje radnog odnosa Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ kao i to da je Oglasom decidirano koji uslovi su neophodni za oglašeno radno mesto, dostavila predlog direktoru Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ radi donošenja Odluke o izboru kandidata.

  Imajući u vidu činjenicu da je kandidat Dr Sunčica Trifunović, spec. ortopedije vilica u radnom odnosu u Domu zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja na određeno vreme počev od jula 2013. godine, direktor je bila mišljenja da je u cilju objektivnog procenjivanja o izboru kandidata potrebno pribaviti mišljenje neposrednog rukovodioca što je i učinila. Neposredni rukovodilac, načelnik Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Dr Marina Perović, spec. dečje i preventivne stomatologije, je u pisanoj formi broj 1145-2018 od 13.04.2018. godine dostavila direktoru Mišljenje o kandidatu Dr Sunčici Trifunović, spec. ortopedije vilica, koja je sastavni deo ove odluke. Imajući u vidu mišljenje neposrednog rukovodioca, načelnika službe, da je kandidat Dr Sunčica Trifunović, spec. ortopedije vilica, u prethodnom periodu svog rada, svoj posao obavljala stručno, savesno i odgovorno, opredelilo je direktora da prednost u izboru kandidata da Dr Sunčici Trifunović, spec. ortopedije vilica, u odnosu na kandidata Dr Natašu Tijanić, spec. ortopedije vilica, pa je iz tog razloga odlučeno kao u dispozitivu odluke.

  POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ove Odluke može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom u Kraljevu u roku od 60 dana od dana donošenja odluke.

  Dostaviti:

  • Arhivi
  • Kadrovskoj službi
  • Svim kandidatima

                                                                                    

  D I R E K T O R

  Dr Vesna Malićanin,
  spec.ginekol.i akušerstva