Nabavka medicinske opreme | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Nabavka medicinske opreme

   1. Pozivamo vas da dostavite vašu cenovnu ponudu (ponude) za nabavku sledećih stavki roba:

   1. defibrilator,
   2. EKG aparat,
   3. EKG aparat.           

   2. Po ovom pozivu neophodno je da date ponudu za sve tražene stavke i da cene ponudite zasebno za svaku stavku. Cenovne ponude će se ocenjivati zajedno za sve stavke (a+b+c…) a posao će se dodeliti firmi ponuđaču koji dostavi najnižu ocenjenu ukupnu cenu za sve stavke.

   3. Potrebno je da jedan original svoje cenovne ponude dostavite sa Obrascem ponude, jasno obeleženu kao “Original”. Sem toga, potrebno je da dostavite i jednu kopiju, obeleženu sa „KOPIJA”. Svoju ponudu na priloženom obrascu treba da stavite u zapečaćenu kovertu i dostavite na sledeću adresu:

  Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“,
  Kraljevačka 21,
  36210 Vrnjačka Banja
  – Ponuda za javnu nabavku dobara za realizaciju projekta „Unapređenje kvaliteta u lečenju hroničnih bolesti“

   4. Uz vašu ponudu, u dva primerka i sačinjenu na srpskom jeziku, potrebno je da dostavite odgovarajuću tehničku dokumentaciju i sertifikate za svaku ponuđenu stavku.

   5. Krajnji rok za prijem vaše ponude (ponuda) od strane Naručioca je: 25.02.2020.

   6. Neće biti prihvaćene ponude dostavljene faksom ili elektronskim putem.

   7. Vašu ponudu (ponude) dostavite u skladu sa sledećim instrukcijama i sa priloženim Ugovorom. Priloženi Uslovi i rokovi isporuke predstavljaju sastavni deo ugovora.

  1. CENE: Cene treba ponuditi za sve stavke specificirane u tački 1. Cene se iskazuju u dinarima.
  2. OCENA PONUDA: Ponude za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove, porediće se isključivo na bazi cene.
   Kod procene primljenih ponuda, korisnici granta (Naručilac) utvrdiće za svaku ponudu procenjenu cenu podešavanjem cenovne ponude i uz unošenje potrebnih ispravki aritmetičkih grešaka, na sledeći način:

   1. ukoliko postoji nepodudarnost između iznosa ispisanih ciframa i slovima, prevlađivaće iznos ispisan slovima;
   2. ukoliko postoji nepodudarnost između jedinične cene i ukupnog iznosa određenog reda, uvažiće se ukupni iznos koji se dobije množenjem jedinične cene i količine, odnosno prevlađivaće navedena jedinična cena;
   3. ukoliko dobavljač odbije da prihvati ovakvu ispravku, njegova ponuda neće biti prihvaćena.
  3. DODELA POSLA: Posao će biti dodeljen ponuđaču koji nudi najnižu procenjenu cenu, akoji ispunjava tehničke sposobnosti. Izabrani ponuđač potpisuje Ugovor prema priloženom obrascu i priloženim uslovima i rokovima isporuke.
  4. VAŽNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) ima važnost od (45) dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda koji je naveden ustavu 5 ovog Poziva za dostavljanje ponuda.
    

   8. Dodatne informacije možete dobiti od:

  • Saše Radisavljevića, Sl. za javne nabavke i Mirka Stevanovića, glavnog tehničara
  • Telefon: 036-601-612
  • Fax:  036-601-612
  • E-mail: jndzvb@gmail.com, dzvbanja@gmail.com
    

   9. Molimo da faksom/elektronskom poštom potvrdite prijem ovog Poziva i vašu odluku da li ćete dostaviti svoju cenovnu ponudu (ponude).                                            

   
  Prilozi: