Oglas za prijem u radni odnos – Doktor stomatologije specijalista ortopedije vilice | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Oglas za prijem u radni odnos – Doktor stomatologije specijalista ortopedije vilice

  Broj: 786-2018
  Datum: 13.03.2018.

  Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 636-2018 od 28.02.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje

  OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

  1. Doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilice na neodređeno vreme……..1 izvršilac

  Opis posla: Vrši pregled koji se sastoji u uzimanju anamneze, pregled zuba i mekih delova; uzima otiske sa zagrižajem za izradu sokli koje služe kao medicinska i stručna dokumentacija; – Obavlja kontrolne, konsultativne i sistematske preglede; radi na analizi profila, kefalometrijsku analizu, čita telenrentgensku analizu i   utvrđuje da li su promene dentalne ili skeletne prirode; uzima otiske za izradu aparata, određuje konstrukcioni zagrižaj; radi na otkrIVanju nepravilnosti zuba i vilica, u svom radu koristi aktivnu, pasivnu   funkcionalnu terapiju i pomoćna pomagala; radi na stručnom usavršavanju i zdravstvenom prosvećIVanju; pri predaji aparata daje uputstvo roditeljima deteta o nošenju aparata i njihovom održavanju;  Vrši redovne readaptacije predatih aparata, potpisuje naloge za overu kod nadležnog   SIZ-a, kontroliše dokumentaciju i izveštaje i slično; radi i druge poslove u okviru svoje specijalnosti po nalogu načelnika službe.

   

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove  za zasnivanje radnog odnosa:

  • završen Stomatološki fakultet i specijalizacija iz ortopedije vilice.

   

  Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeća dokumenta:

  • Diplomu o završenom stomatološkom fakultetu (original ili overena kopija);
  • Uverenje/diplomu o položenom specijalističkom ispitu iz ortopedije vilica (original ili overena kopija);
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu (original ili overena kopija);
  • Licencu/Rešenje o upisu u imenik stomatološke komore (original ili overena kopija);
  • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija);
  • Uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (original ili overena kopija).

   

  Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu “Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

   

  D I R E K T O R

  Dr Vesna Malićanin,
  spec.ginekol.i akušerstva