Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – laboratorijski reagensi | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – laboratorijski reagensi

  1. Naziv naručioca:
   Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“
   Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja
   Internet stranica: http://dzvbanja.org.rs/
  2. Vrsta postupka javne nabavke:
   Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  3. Predmet javne nabavke :
   Predmet javne nabavke JN 4 su dobra – Reagensi za aparat „DXC 800, AU 400“
   Šifra predmeta javne nabavke iz Opšteg rečnika nabavki: 33696500 – laboratorijski reagensi
  4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
   Na Portalu javnih nabavki ili na internet strani naručioca: http://dzvbanja.org.rs/
  5. Elementi o kojima će se pregovarati:
   Cena
  6. Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda:
   Ponude se podnose u roku za podnošenje ponuda i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 17.05.2018.god. do 12,00 časova.
  7. Otvaranje ponuda:
   Javno otvaranje ponuda obaviće se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 17.05.2018.god. u 12,30 časa.
  8. Osnov za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda:
   Pravni osnov je član 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama
   („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Mišljenju Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračakog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 404-02-1516/2018 od 03.05.2018.godine.
  9. Lice za kontakt:
   Saša Radisavljević, službenik za javne nabavke
   E – mail adresa: jn@vrnjackabanja.gov.rs
   Tel. 036/601-204

  Materijal