Nabavka terenskog-putničkog vozila | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Nabavka terenskog-putničkog vozila

  1. Naziv naručioca:

  Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja
  Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja
  Internet stranica: www.dzvbanja.org.rs

  2. Vrsta postupka javne nabavke:

  Javna nabavka male vrednosti.

  3. Predmet javne nabavke :

  Predmet javne nabavke JN 1 je javna nabavka male vrednosti dobara – terenskog – putničkog vozila putem finansijskog lizinga za Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja
  Šifra predmeta javne nabavke iz Opšteg rečnika nabavki: 34113300 – Terenska vozila i 66114000-finansijski lizing

  4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

  Na Portalu javnih nabavki, Portalu Službenog glasnika Republike Srbije ili na internet strani naručioca: www.dzvbanja.org.rs

  5. Kriterijum za ocenjivanje ponuda:

  Najniže ponuđene cene.

  6. Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda:

  Ponude se podnose u roku za podnošenje ponuda i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 20.02.2019.god. do 12,00 časova.

  7. Otvaranje ponuda:

  Javno otvaranje ponuda obaviće se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 20.02.2019.god. u 12,30 časa.

  8. Lice za kontakt:

  Saša Radisavljević, službenik za javne nabavke
  E – mail adresa: jndzvb@gmail.com
  Tel. 036-601-612

  9. Prilozi