Javna nabavka JN 7 – medicinska oprema | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Javna nabavka JN 7 – medicinska oprema


  1. Naručilac

  Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda.

  2. Vrsta postupka javne nabavke

  Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku za javne nabavke male vrednosti skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

  3. Predmet javne nabavke

  Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke na poziciji: medicinska oprema (33100000).
  Predmet javne nabavke JN 7 su dobra – medicinska oprema, oblikovana u 12 partija (celina) i to:

  Partija Naziv partije
  1 STERILIZATOR
  2 HIRURŠKE KASETE I INSTRUMENTI
  3 3-KANALNI EKG APARAT
  4 BOCA ZA KISEONIK
  5 OPREMA ZA AMBULANTU
  6 NEGATOSKOP
  7 PARAVANI
  8 PATRONAŽNE TORBE
  9 UV LAMPA
  10 OPREMA ZA IMOBILIZACIJU
  11 STALAK ZA INFUZIJU
  12 MERAČI TEMPERATURE

  4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije

  Internet adrese na kojima je konkursna dokumentacija dostupna su na Portalu uprave za javne nabavke i www.dzvbanja.org.rs Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi Naručioca, ul.Kraljevačka 21, Vrnjačka Banja, u vremenu od 08,00 – 14,00 časova, ili će naručilac u roku od 2 dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili putem elektronske pošte.

  5. Rok i način podnošenja ponude

  Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte.
  Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Koverat ili kutija sa ponudom mora imati oznaku,,Ponuda za javnu nabavku male vrednosti – medicinska oprema, oblikovana po partijama, JN 7, NE OTVARATI“. Na poleđini koverta obavezno naznačiti naziv, sedište i adresu ponuđača, kao i ovlašćeno lice za kontakt.
  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponudu dostaviti na adresu Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja.
  Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 19.11.2019.godine 20.11.2019.godine do 12,00 časova.
  Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Naručilac će, nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.
  U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponuda. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.
  Po isteku roka za podnošenje ponudaponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu, a ukoliko to učini naručilac je ovlašćen da unovči menicu datu uz ponudu.
  Bilo bi poželjno da sva dokumenta u ponudi budu povezana u celinu i zapečaćena, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi , a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

  6. Vreme i mesto otvaranja ponuda

  Javno otvaranje ponuda održaće se 19.11.2019.godine 20.11.2019.godine sa početkom u 12:30 časova na adresi naručioca Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja,treći sprat.
  Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda,predstavnici ponuđača, koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda, dužni suda naručiocu predaj upisana punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

  7. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora

  Odluku o dodeli ugovora, koja će biti obrazložena i koja će sadržati naročito podatke iz izveštaja o stručnoj oceni ponuda, osim podataka iz člana 105. stav 2. tač. 9) i 10) Zakona o javnim nabavkama, naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

  8. Lice za kontakt

  Sve ostale informacije o javnoj nabavci mogu se dobiti u Domu zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21 Vrnjačka Banja ili na tel.: 036/601-612.Osoba za kontakt: Saša Radisavljević, službenik za javne nabavke na e-mail: jndzvb@gmail.com.

   
  Prilozi: