Javna nabavka dobara – goriva | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Javna nabavka dobara – goriva

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

  1. Naziv naručioca:
   Dom zdravlja „dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja
   Internet stranica: www.dzvbanja.org.rs
  2. Vrsta postupka javne nabavke:
   Otvoreni postupak
  3. Predmet javne nabavke :
   Predmet javne nabavke JN br. 2 je nabavka dobara – gorivo , Naručioca Doma zdravlja „dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja.
   Šifra predmeta javne nabavke iz Opšteg rečnika nabavki: 09132000– Benzin; 0913300 tečni naftni gas i 09134200 – dizel gorivo.
  4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
   Na Portalu javnih nabavki ili na internet strani naručioca: www.dzvbanja.org.rs
  5. Kriterijum za ocenjivanje ponuda:
   Najniže ponuđene cene.
  6. Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda:
   Ponude se podnose u roku za podnošenje ponuda i smatraće se blagovremenim ukoliko stignu na adresu naručioca do 12.4.2018.god. do 12,00 časova.
  7. Otvaranje ponuda:
   Javno otvaranje ponuda obaviće se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 12.4.2018.god. u 12,30 časova.
  8. Lice za kontakt:
   Saša Radisavljević, službenik za javne nabavke
   E – mail adresa: jndzvb@gmail.com
   Tel. 036-601-612

  Materijal